Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

Agri-PV Babberich
Kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden GroenLeven

1. Definities
1.1. In AKV wordt verstaan onder:

• AKV: deze algemene klantvoorwaarden gedeponeerd op 27 november 2020 bij de Kamer van Koophandel.
• Bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan;
• GroenLeven: dat zijn wij. Dat wil zeggen GroenLeven B.V.;
• Klant: dat bent u. De partij met wie GroenLeven onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie GroenLeven de Overeenkomst sluit;
• Overeenkomst(en): de overeenkomst tussen GroenLeven en de Klant met betrekking tot de levering en bouw van zonnedaken en zonneparken en daarmee verband houdende activiteiten (inclusief de daarbij behorende bijlagen);
• Partijen: GroenLeven en de Klant tezamen.

2. Wanneer zijn de AKV van toepassing?
2.1. Deze AKV zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, purchase orders, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen etc. en maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen Partijen, evenals alle rechtshandelingen die betrekking hebben op de totstandkoming daarvan.

2.2. Afwijkingen en/of aanvullingen van deze AKV kunnen alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.

2.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van u als Klant zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien desondanks naast deze AKV andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen in deze AKV.

2.4. In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze AKV, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

2.5. Als een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze AKV ongeldig is, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze AKV.

2.6. Als een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze AKV ongeldig is, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, dan geldt tussen Partijen een bepaling die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, wel aanvaardbaar is.

3. Offertes
3.1. Alle offertes van GroenLeven zijn vrijblijvend en gelden gedurende dertig (30) dagen na de datum van de offerte, tenzij de offerte anders vermeldt.

3.2. Door GroenLeven verstrekte informatie in de vorm van brochures, prijslijsten, folders, artist-impressions, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, gewichten, proeven (samples), afmetingen, technische specificaties, verzenddocumentatie of ander informatiemateriaal hebben een informatief karakter. U kunt hieraan als Klant geen rechten ontlenen. Enkel de Overeenkomst met bijlagen is bindend.

3.3. Partijen staan in voor de juistheid en volledigheid van de over en weer door hen verstrekte informatie, documentatie en andere gegevens.

4. Hoe en wanneer komt de Overeenkomst tot stand?
4.1. Een Overeenkomsten komt tot stand:

a. door ondertekening door de Klant van de ongewijzigde offerte die GroenLeven heeft toegezonden binnen veertien (14) dagen na de datum van de offerte; of

b. doordat een order van de Klant schriftelijk door GroenLeven is bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van GroenLeven.

4.2. Indien de Klant de offerte retourneert zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a van deze AKV, maar hierop wijzigingen aanbrengt, gelden deze wijzingen niet, tenzij GroenLeven deze alsnog expliciet schriftelijk aanvaardt. Aanvullingen op en wijzigingen van bepalingen in de Overeenkomst na totstandkoming van de Overeenkomst binden GroenLeven alleen als deze expliciet schriftelijk door GroenLeven zijn aanvaard. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met personeel of ondergeschikten van de ene Partij binden de andere Partij niet, tenzij deze expliciet schriftelijk door de andere Partij zijn bevestigd.

4.3. Als twee of meer Klanten gezamenlijk de Overeenkomst zijn aangegaan, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

4.4. Deze Overeenkomst kwalificeert als een aannemingsovereenkomst waarop Boek 7, Titel 12 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

5. Subsidie
5.1. De Klant kan GroenLeven hebben gemachtigd om een subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie namens hem aan te vragen. Toekenning van deze subsidie is afhankelijk van diverse factoren. GroenLeven is niet aansprakelijk voor een eventuele afwijzing van de aanvraag tot verkrijging van deze subsidie.

6. Wat mag u van GroenLeven verwachten?
6.1. Als Klant mag u van ons verwachten dat wij het werk zullen uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk en naar de eisen die in de Overeenkomst zijn opgenomen.

6.2. Veiligheid is voor ons essentieel en u kunt van ons verwachten dat wij de benodigde veiligheidsmaatregelen zullen treffen bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

7. Wat verwachten wij van u als Klant?
7.1. De Klant zorgt ervoor dat GroenLeven tijdig kan beschikken over:
(i) de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
(ii) het gebouw en het terrein waarop het werk wordt uitgevoerd;
(iii) een deugdelijke gelegenheid in de directe nabijheid van het werk voor aanvoer, opslag en/of afvoer van Bouwstoffen en hulpmiddelen;
(iv) aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water. De (verbruiks)kosten hiervoor komen voor rekening van de Klant, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen;
(v) alle gegevens waarvan GroenLeven aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Dit geldt ook voor de aanvraag van een eventuele subsidie en voor alle andere overeenkomsten tussen GroenLeven en de Klant.

7.2. Meerkosten (zoals het niet efficiënt in kunnen zetten van personeel en/of hulppersonen en materieel) die GroenLeven ondervindt doordat er geen (tijdige) beschikking is over het vorengenoemde, komen voor rekening van de Klant.

7.3. Indien de Klant een directievoerder heeft aangesteld, is deze bevoegd de Klant te vertegenwoordigen tenzij Partijen anders overeenkomen.

7.4. Voor zover relevant is de Klant verplicht GroenLeven voor aanvang van het werk schriftelijk op de hoogte te stellen van de aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen.

8. Voor de start van het werk
8.1. De Klant garandeert dat het dak waarop het zonne-energiesysteem wordt gerealiseerd, alsmede de dakbedekking/dakplaten in goede staat verkeren en dat het dak geschikt is om het zonne-energiesysteem te realiseren. GroenLeven is derhalve niet aansprakelijk voor schade aan het dak c.q. de dakbedekking/dakplaten en daarmee verband houdende gevolgschade.

8.2. Door het plaatsen van een zonne-energiesysteem verandert de belasting van het dak. Ter voorkoming van schade is het noodzakelijk dat er (constructie)berekeningen worden gemaakt van de draagconstructie, welke GroenLeven zal laten uitvoeren. Naar aanleiding van deze constructieberekening kan het noodzakelijk blijken dat verstevigingen aan het dak worden aangebracht alvorens het zonne-energiesysteem geplaatst kan worden. Deze eventuele verstevigingen dienen voorafgaande aan de uitvoeringswerkzaamheden namens en voor rekening en risico van de Klant te worden aangebracht.

8.3. GroenLeven is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in de (constructie)berekeningen en/of daarmee verband houdende uitvoeringswerkzaamheden. De Klant dient in dat geval de betreffende constructeur, aannemer of derde zelf rechtstreeks aan te spreken. GroenLeven draagt hierbij bij voorbaat haar rechten die zien op herstel van het gebrek dan wel schadeloosstelling in verband met gebreken in de berekeningen en/of uitvoeringswerkzaamheden ten opzichte van de betreffende constructeur, aannemer of andere derde over aan de Klant, die deze rechten hierbij bij voorbaat aanvaardt.

8.4. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het eventueel aanpassen van een verzekering naar aanleiding van de aanpassing van de draagconstructie en/of het verstevigen van de locatie en het aanbrengen van het werk. De eventuele meerkosten van een aanpassing van een verzekering komen voor rekening en risico van de Klant. GroenLeven is ook nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de verzekerbaarheid van het werk.

8.5. De Klant garandeert dat het/de dak(en) en andere delen van de locatie bij de start van de uitvoeringswerkzaamheden asbestvrij is. Indien tijdens de uitvoering toch asbest wordt aangetroffen, is de Klant gehouden om de asbest voor eigen rekening en risico te verwijderen.

8.6. De Klant zorgt ervoor dat de locatie bij de start van de uitvoering vrij is van obstakels die de uitvoering van het werk kunnen belemmeren.

8.7. GroenLeven zal voor de start van de uitvoering een visuele inspectie van de locatie uitvoeren (mogelijk middels dronevluchten en/of een fysieke inspectie). Indien bij de start van de uitvoering blijkt dat de aangetroffen situatie afwijkt van de situatie ten tijde van de visuele inspectie, als gevolg waarvan GroenLeven niet kan starten met de uitvoeringswerkzaamheden (zoals bijvoorbeeld gladde daken op de Locatie als gevolg van algengroei, lekkage of het anderszins ongeschikt blijken van de Locatie), komen Klant en GroenLeven hierbij overeen dat GroenLeven de eventuele meerkosten die daardoor zullen ontstaan bij de Klant in rekening kan brengen.

8.8. Schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel 8 van deze AKV genoemde voorwaarden en/of garanties niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Klant.

9. Uitvoeringsduur en termijnen
9.1. De startdatum en uitvoeringsduur, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, worden in onderling overleg besproken, maar zijn voor GroenLeven slechts indicatief aangezien GroenLeven afhankelijk is van derden (bijv. de netbeheerder).

9.2. De Klant zal GroenLeven ongehinderd toegang verschaffen tot de locatie op werkdagen en zaterdagen vanaf 7.00 uur tot 20:00 uur, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst.

9.3. Indien de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid waarvoor de Klant verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor GroenLeven voortvloeiende schade en kosten door de Klant te worden vergoed.

9.4. Voor GroenLeven geldende termijnen gelden altijd bij benadering en zijn niet fataal, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn.

9.5. GroenLeven is niet aansprakelijk voor eventuele schade die aan de zijde van de Klant ontstaat als gevolg van overschrijding van termijnen, ongeacht de oorzaak van deze overschrijding. Overschrijding van termijnen verplicht GroenLeven niet tot enige vergoeding van enige vorm van schade en geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te ontbinden en/of afname te weigeren en/of zich op opschorting te beroepen.

10. Opneming en goedkeuring
10.1. Zodra het werk bijna voltooid is, nodigt GroenLeven de Klant schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen acht (8) kalenderdagen na de datum van de uitnodiging. De opneming vindt plaats door de Klant in aanwezigheid van GroenLeven en is ervoor bedoeld om te constateren of GroenLeven aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

10.2. Geschiedt de opneming niet binnen acht (8) kalenderdagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan wordt het werk geacht op de achtste (8ste) kalenderdag na de in het artikel 10 lid 1 van deze AKV bedoelde dag te zijn goedgekeurd.

10.3. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de Klant aan GroenLeven binnen acht (8) kalenderdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval (i.e. goedkeuring) met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in artikel 10 lid 6 van deze AKV in het laatste geval (i.e. onthouding van goedkeuring) met vermelding van de gebreken, die de redenen voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan GroenLeven is verzonden.

10.4. Wordt niet binnen acht (8) kalenderdagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan GroenLeven verzonden dan wordt het werk geacht op de achtste (8ste) kalenderdag na de opneming te zijn goedgekeurd.

10.5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het feitelijk in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte daarvan.

10.6. Kleine gebreken zijn gebreken die een eventuele ingebruikneming van het werk naar het oordeel van GroenLeven niet in de weg staan en die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld. Deze kleine gebreken zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring door de Klant.

10.7. Na de onthouding van goedkeuring vindt een heropneming plaats. Met betrekking tot een heropneming vinden de bovenvermelde bepalingen uit artikel 10 van deze AKV overeenkomstige toepassing.

11. Oplevering en garantietermijn
11.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 10 van deze AKV is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.

11.2. GroenLeven is gehouden de in artikel 10.6 van deze AKV bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen de onderhoudstermijn, te herstellen.

11.3. Tenzij anders is overeengekomen, beloopt de garantietermijn van de systeemgarantie twaalf (12) maanden en gaat deze in onmiddellijk na de dag waarop het werk in overeenstemming met artikel 11 lid 1 van deze AKV als opgeleverd wordt beschouwd.

11.4. GroenLeven sluit hiermee expliciet elke aanspraak op GroenLeven van de Klant of een derde op grond van een wettelijke garantie uit, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het beginsel van non-conformiteit uit artikel 7:17 BW.

11.5. GroenLeven is gehouden gebreken welke in de garantietermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van gebreken waarvoor de Klant verantwoordelijkheid draagt of waarvoor hij aansprakelijk is. Deze garantie is enkel beperkt tot herstel en niets meer dan dat.

11.6. De Klant moet GroenLeven adequate gelegenheid bieden een gebrek te herstellen of de bewerking of levering opnieuw uit te voeren, bij gebreke waarvan de aanspraken van de Klant komen te vervallen.

11.7. Geen beroep op de garantie kan worden gedaan:
a. Indien sprake is van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door de Klant of derden.
b. Indien de Klant of derden gebruiksaanwijzingen of instructievoorschriften van GroenLeven en/of de fabrikant niet of niet juist opvolgen.
c. Indien sprake is van normale slijtage.
d. Indien schade ontstaat als gevolg van overmacht, waaronder te verstaan, maar niet beperkt tot, ongelukken of onheil, zoals brand, waterschade, aardbevingen, etc.
e. Indien het gebrek bestaat vanwege de toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift betreffende de aard of de kwaliteit van de toegepaste zaken of werkwijzen.
f. Indien zaken, werkwijzen en/of constructies op instructie van of namens de Klant zijn aangepast, toegepast dan wel aangeleverd.
g. Indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GroenLeven door de Klant of derden wijzigingen zijn aangebracht in het geleverde of de verrichte werkzaamheden of daaraan werkzaamheden (onderhoud door derden daaronder mede begrepen) zijn verricht.

11.8. Voor Bouwstoffen waarvoor in de Overeenkomst is opgenomen dat een (langere) fabrieksgarantie van toepassing is, geldt dat deze fabrieksgarantie enkel door en onder de voorwaarden van de fabrikant is afgegeven en niet door GroenLeven is afgegeven. De Klant kan GroenLeven dus niet onder de fabrieksgarantie aanspreken en dient de betreffende fabrikant zelf rechtstreeks aan te spreken. Indien de klant een onderhoudsovereenkomst met GroenLeven is aangegaan, kan GroenLeven de Klant assisteren bij het aanspreken van de fabrikant onder de voorwaarden zoals opgenomen in de onderhoudsovereenkomst.

12. Prijs en facturering
12.1. De Klant is de in de Overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd. Alle in facturen, aanbiedingen en/of Overeenkomsten vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

12.2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen. Indien na het sluiten van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, koersen van buitenlandse valuta etc.) een verhoging ondergaan, is GroenLeven gerechtigd deze verhoging aan de Klant in rekening te brengen.

12.3. Indien Partijen uitvoering van het werk in regie zijn overeengekomen, zal GroenLeven de werkelijk bestede uren en materialen op basis van de vooraf overeengekomen tarieven en opslagen voor algemene kosten, risico en winst, bij de Klant in rekening brengen. De bestede uren en materialen worden door GroenLeven geregistreerd en geadministreerd. De registratie en administratie van GroenLeven is in alle gevallen bindend voor de Klant.

12.4. Facturering van de werkzaamheden kan geschieden op basis van een overeengekomen termijnschema of, bij het ontbreken van een termijnschema, op basis van tweewekelijks verwerkte hoeveelheden en/of verrichte werkzaamheden.

13. Betaling
13.1. Betaling door de Klant dient te geschieden binnen uiterlijk 14 (veertien) kalenderdagen na de factuurdatum.

13.2. De Klant betaalt, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, in drie termijnen: 50% bij start van de werkzaamheden, 45% na inschakeling van het werk en 5% na opneming van het werk als bedoeld in artikel 10 lid 1 van deze AKV.

13.3. Indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of surseance wordt verleend of wanneer op de Klant de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is, is de Klant, zonder ingebrekestelling, in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan GroenLeven toekomende rechten.

13.4. Ingediende klachten zoals bedoeld in artikel 17 van deze AKV schorten de betalingsverplichting voor de Klant niet op.

13.5. De Klant is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen.

13.6. GroenLeven is steeds gerechtigd om – al dan niet opeisbare – vorderingen van een of meer van de groepsmaatschappijen behorende tot de groep van GroenLeven namens zodanige groepsmaatschappij(en) te verrekenen met vorderingen die de Klant heeft op GroenLeven uit hoofde van de Overeenkomst. Voor zover enigerlei toestemming van de zijde van de Klant is vereist, wordt deze toestemming geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan GroenLeven te zijn verleend.

14. Meerwerk
14.1. Verrekening van meerwerk vindt in ieder geval plaats:

• ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
• ingeval van onvoorziene werkzaamheden door GroenLeven;
• in de gevallen waarin verrekening van meerwerk tussen GroenLeven en de Klant is overeengekomen of dit uit de feitelijke uitvoering van het werk blijkt.

15. Wijzigingen
15.1. Een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst door de Klant dient schriftelijk, onder vermelding van datum en onder begeleiding van alle bescheiden met betrekking tot de Overeenkomst bij GroenLeven te worden ingediend.

15.2. Wijziging van een Overeenkomst is slechts mogelijk indien de omstandigheden dit naar de mening van GroenLeven toelaten.

15.3. GroenLeven behoudt zich het recht voor om kosten die voortvloeien uit een wijziging, uitgevoerd op verzoek van de Klant, in rekening te brengen bij de Klant.

16. Bouwstoffen
16.1. De Klant en Groenleven zullen overleggen over de locatie waar de Bouwstoffen die op het werk worden aangeleverd zullen worden opgeslagen. De Klant is gehouden deze Bouwstoffen met zorgvuldigheid te behandelen en voor zover mogelijk in een afgesloten ruimte op te slaan.

16.2. Buiten de normale werktijden van GroenLeven draagt de Klant het risico van verlies en/of beschadiging voor de aangevoerde Bouwstoffen vanaf het moment waarop zij zijn geleverd op de locatie waar de werkzaamheden worden verricht gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de Klant verblijven.

16.3. De uit het werk komende materialen, waarvan de Klant heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd.

16.4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de uit het werk komende Bouwstoffen verontreinigd zijn of dat de locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden verontreinigd is, is de Klant aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen, kosten en schade.

17. Klachten
17.1. Klachten over door GroenLeven uitgevoerde verplichtingen dienen door de Klant, op straffe van verval van recht, binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek of de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk te worden gemeld aan GroenLeven. Als bekwame tijd wordt aangemerkt een periode van maximaal twee (2) weken. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek en/of de tekortkoming(en) te bevatten, zodat GroenLeven in staat is adequaat te reageren.

17.2. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen tien (10) werkdagen na verzenddatum van de facturen. Na afloop van deze periode geldt de inhoud van de facturen als uitsluitend bewijs betreffende de (waarde en correcte uitvoering van de) daaronder geleverde prestaties, behoudens tegenbewijs.

17.3. Een rechtsvordering van de Klant jegens GroenLeven is niet-ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van twee (2) jaren nadat hij GroenLeven in overeenstemming met dit artikel 17 van deze AKV op de hoogte heeft gesteld van de klacht.

18. Aansprakelijkheid
18.1. Na afloop van de garantietermijn zoals genoemd in artikel 11 lid 3 van deze AKV, is GroenLeven niet meer aansprakelijk voor gebreken aan het werk.

18.2. Het in artikel 18 lid 1 van deze AKV bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een verborgen gebrek:
a. dat toe te rekenen is aan GroenLeven; en
b. dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk als bedoeld in artikel 10 van deze AKV door de Klant en/of GroenLeven redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan;
c. aan GroenLeven binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk mededeling is gedaan door de Klant met een omschrijving van het beweerde gebrek.

18.3. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek waarvoor GroenLeven op grond van het tweede lid aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf (5) jaren na de opleverdatum.

18.4. De aansprakelijkheid van GroenLeven uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde ontstaat pas nadat GroenLeven deugdelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn voor nakoming is geboden en GroenLeven deze termijn ongebruikt heeft laten verstrijken.

18.5. De aansprakelijkheid van GroenLeven is beperkt tot vergoeding van directe schade bestaande uit de waarde van de Bouwstoffen die op basis van de Overeenkomst zijn geleverd. GroenLeven is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste kansen, immateriële schade, milieuschade en aantasting van de goede naam.

18.6. Voorts is de aansprakelijkheid van GroenLeven beperkt tot het bedrag of de bedragen die onder de door GroenLeven afgesloten verzekeringspolis(sen)) tot uitkering komen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de bedoelde verzekering(en) plaatsvindt, geldt dat de aansprakelijkheid van GroenLeven, is beperkt tot de prijs genoemd in de Overeenkomst met een maximum van € 100.000,= (honderdduizendeuro) per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak.

18.7. De in artikel 18 van deze AKV genoemde beperkingen en uitsluitingen evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in de Overeenkomst, gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan GroenLeven zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient bij wijze van derdenbeding

18.8. Iedere vordering ten opzichte van GroenLeven op basis van een met GroenLeven gesloten Overeenkomst vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden, tenzij voordien een procedure aanhangig is gemaakt bij een bevoegde instantie. De vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop de Klant zowel met de schade als met de aansprakelijke partij bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn.

18.9. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de aanbieding in werking treden, zijn voor rekening van de Klant.

18.10. De Klant is, onverminderd zijn aansprakelijkheid op grond van de wet, aansprakelijk voor schade aan het werk van GroenLeven die is veroorzaakt door de Klant of door derden die in zijn opdracht op de locatie aanwezig zijn geweest.

18.11. De in deze AKV genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van GroenLeven of haar leidinggevende ondergeschikten.

19. Beëindiging
19.1. Onverminderd de wettelijke beëindigingsmogelijkheden en overige rechten heeft GroenLeven in ieder geval het recht om de met de Klant gesloten Overeenkomst per direct door opzegging te doen eindigen of te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat GroenLeven gehouden is enige ingebrekestelling te versturen, indien:
a. de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd;
b. de Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, deze wordt verleend of de Klant overgaat tot liquidatie;
c. de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is op de Klant of een aanvraag hiertoe wordt ingediend;
d. op het vermogen van de Klant of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd;
e. de Klant rechtspersoonlijkheid verliest of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt, ontbindt hetzij liquideert;
f. de Klant feitelijk zijn onderneming staakt c.q. zijn ondernemersactiviteiten feitelijk beëindigt en/of heeft beëindigd;
g. de Klant als gevolg van overmacht zijn verplichtingen ten opzichte van GroenLeven niet kan nakomen en die overmacht situatie ten minste twintig (20) kalenderdagen aanhoudt;
h. de Klant toerekenbaar tekortschiet in de verplichtingen onder de Overeenkomst of indien GroenLeven goede grond heeft te vrezen dat de Klant tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.

19.2. Partijen sluiten hierbij de werking van artikel 6:271 BW uitdrukkelijk uit.

20. Eigendomsvoorbehoud
20.1. Alle door GroenLeven geleverde zaken blijven eigendom van GroenLeven totdat de Klant aan zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst ten opzichte van GroenLeven heeft voldaan.

20.2. De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van GroenLeven te behandelen, verzekerd te houden en deze niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide prijs terstond opeisbaar.

20.3. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van GroenLeven, heeft GroenLeven het recht de zaken waarvan het eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal de Klant aan GroenLeven op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan de Klant eigenaar dan wel beheerder is, zodat GroenLeven haar eigendom(men) kan revindiceren.

20.4. Door de Klant verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van GroenLeven waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

21. (Intellectuele) eigendomsrechten
21.1. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door GroenLeven aan de Klant wordt verstrekt, blijft eigendom van GroenLeven, en mag door de Klant slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.

21.2. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle (intellectuele) eigendomsrechten op werken die voortvloeien uit uitgevoerde verplichtingen onder of werkzaamheden die gelieerd zijn aan de Overeenkomst, waaronder het auteurs-, merk-, octrooirecht en model- of tekeningrecht, toe aan GroenLeven ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Indien voor het verkrijgen van een dergelijk recht registratie of depot nodig is, is uitsluitend GroenLeven daartoe bevoegd.

21.3. Indien en voor zover (intellectuele) eigendomsrechten in het kader van de uitvoering van verplichtingen onder de Overeenkomst door GroenLeven bij de Klant mochten be- of ontstaan, dan draagt de Klant deze (intellectuele) eigendomsrechten, voor zover nodig, hierbij om niet (bij voorbaat) over aan GroenLeven welke overdracht GroenLeven hierbij (bij voorbaat) aanvaardt. De Klant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht en verstrekt hierbij tevens een onherroepelijke volmacht aan GroenLeven om namens de Klant al hetgeen te doen dat noodzakelijk is voor de overdracht van de (intellectuele) eigendomsrechten aan GroenLeven, waaronder het ondertekenen van een schriftelijke overdrachtsakte.

21.4. De Klant vrijwaart GroenLeven tegen inbreuk, door hetzij de Klant zelf hetzij derden op intellectuele eigendomsrechten rustend op door GroenLeven geleverde zaken, diensten respectievelijk werken, ongeacht of deze rechten toebehoren aan GroenLeven of aan derden, tenzij GroenLeven aan de Klant hiervoor schriftelijke toestemming verleende.

21.5. GroenLeven is bevoegd beeldmateriaal en informatie te verzamelen van het resultaat van haar werkzaamheden en de locatie waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd en dit te gebruiken en te publiceren voor onder meer marketingdoeleinden en publiciteit van GroenLeven.

22. Data en privacy
22.1. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen met de Klant mag GroenLeven, zonder verdere restricties, alle informatie die GroenLeven verkrijgt bij de uitvoering van de Overeenkomst opslaan, verwerken en (her) gebruiken. GroenLeven zal de door de Klant aan GroenLeven verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de wet dit vereist dient de Klant ook een verwerkersovereenkomst te sluiten met GroenLeven.

22.2. Voor zover GroenLeven en de Klant in de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens met elkaar delen zullen zij redelijkerwijs voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

23. Verbod van overdracht
23.1. Het is niet mogelijk om vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst heeft of zal verkrijgen, aan derden te cederen, te verpanden of anderszins over te dragen. Ten aanzien van de vorderingen genoemd in de vorige zin is overdraagbaarheid uitgesloten als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW en 3:98 jo. 3:83 lid 2 BW, welke uitsluiting goederenrechtelijk effect heeft.

23.2. De Klant kan GroenLeven schriftelijk verzoeken om de goederenrechtelijke niet-overdraagbaarheid van een specifieke vordering op te heffen. De niet-overdraagbaarheid van de specifieke vordering is pas opgeheven nadat dit schriftelijk is bevestigd door GroenLeven.

24. Geschillen en toepasselijk recht
24.1. Alle geschillen die tussen Partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn en die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

24.2. Op de Overeenkomst is exclusief Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

25. Slotbepalingen
25.1. De in deze AKV en de Overeenkomst opgenomen rechten en vorderingen van GroenLeven hebben te gelden naast de rechten en vorderingen die GroenLeven op grond van de wet heeft jegens de Klant in het geval van een tekortkoming in de nakoming of uit andere hoofde.

25.2. Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze AKV te vergroten en zijn geen middel tot interpretatie.

25.3. Bepalingen uit de Overeenkomst en deze AKV die naar hun aard de strekking hebben ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van de Overeenkomst.