Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

Biodiversiteit
De energietransitie realiseren we samen

Landschappelijke inpassing

Bij GroenLeven zetten we ons in voor een sterke landschappelijke inpassing van onze projecten.

Het integreren van een zonnepark in het bestaande landschap, met minimale visuele, ecologische en maatschappelijke impact, wordt landschappelijke inpassing genoemd. Dit proces omvat diverse aspecten, zoals ruimtelijke ordening, ecologische overwegingen, sociale acceptatie en de technische implementatie.

GroenLeven hecht veel waarde aan een sterke landschappelijke inpassing van duurzame energieprojecten. Dat doen we in samenwerking met lokale belanghebbenden, lokale overheden, lokale belangenorganisaties en landschapsarchitecten. Daarbij houden we rekening met de natuurlijke elementen van het landschap, bevorderen we natuur en biodiversiteit en kijken we naar multifunctionele kansen.

Onze inzet voor energie

Landschappelijke inpassing

Ruimtelijke ordening, planvorming en techniek

Keuze van de locatie, de landschappelijke analyse, de studies en het technisch ontwerp

Ecologische overwegingen

Biodiversiteit, natuur, grond- en waterbeheer

Sociale acceptatie

Betrokkenheid en participatie van de gemeenschap

Onze expert in landschappelijke inpassing

Belangrijk onderdeel van een goede landschappelijke inpassing is natuur en biodiversiteit. Tjibbe Bosma, projectmanager biodiversiteit en groenbeheer bij GroenLeven, is actief betrokken bij de landschappelijke inpassing van bijvoorbeeld zonneparken. Door zonneparken op de juiste manier in te richten, kunnen deze bronnen van groene elektriciteit een plus zijn voor de biodiversiteit en de natuur in de omgeving. Zoals bijvoorbeeld bij zonnepark Exloo.

Tjibbe Bosma bij Zonnepark Appelscha
Wilde bloemen bij Zonnepark Emmen Oranjepoort

Ruimtelijke ordening, planvorming en techniek

De keuze voor een locatie van een duurzaam energieproject is cruciaal. Zonneparken kunnen bijvoorbeeld het beste geplaatst worden op gronden die minder geschikt zijn voor landbouw of natuur, of juist gecombineerd worden met het bedrijven van landbouw, zoals fruitteelt. Voordat een zonnepark wordt gerealiseerd, voert GroenLeven een uitgebreide landschappelijke analyse uit. Tevens wordt er gekeken naar de implementatie van de technische installatie in het landschap. Een landschapsarchitect ontwikkelt een landschappelijk ontwerp. Daarbij wordt rekening gehouden met de vergunningsvoorwaarden en met de wensen en ideeën van lokale belanghebbenden.

Landschapsarchitecten

Landschapsarchitecten spelen een belangrijke rol in de landschappelijke inpassing van zonneparken. Hun expertise ligt in het begrijpen en vormgeven van de natuurlijke en gebouwde omgeving op een manier die esthetisch, functioneel en ecologisch verantwoord is.

Landschappelijk ontwerp

De landschapsarchitect werkt samen met GroenLeven en belanghebbenden aan een goed landschappelijk ontwerp. Zo worden landschappelijke analyses en visuele impactanalyses uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar zichtlijnen, de bestaande vegetatie, hoogteverschillen, het landgebruik en de kenmerken van het landschap zelf. Ook worden zon- en schaduwstudies uitgevoerd door GroenLeven t.a.v. de technische installatie en wordt er gekeken naar de opstelling van de panelen, de impact van de infrastructuur, het materiaalgebruik en de mogelijkheden voor multifunctioneel ruimtegebruik. Denk hierbij aan vee, natuur en biodiversiteitsstimulans, batterijopslag en het bedrijven van landbouw. In het uiteindelijke ontwerp wordt verder rekening gehouden met de esthetiek van het plan, natuur en biodiversiteit, het ecologisch beheer, beplanting en met de wensen uit de omgeving.

Ecologische overwegingen

Een belangrijk onderdeel van de landschappelijke inpassing van een zonnepark is de zorg voor natuur en biodiversiteit. GroenLeven legt bij de realisatie van zonneparken vaak bloemrijke graslanden, wadi’s, heggen, bomenrijen, aarden wallen, groene bufferzones en andere ecologische elementen aan om de flora en fauna te ondersteunen. Het juiste beheer van de grond onder en rondom de zonnepanelen is ook cruciaal. Daar plant GroenLeven bijvoorbeeld inheemse grassen en bloemen. Tevens is goede drainage en waterbeheer belangrijk om wateroverlast te voorkomen en de kwaliteit van de bodem te behouden.

Schapen zoeken beschutting onder zonnepanelen

Sociale acceptatie

De landschappelijke inpassing kan niet gerealiseerd worden zorgen de betrokkenheid en participatie van de lokale gemeenschap. Tijdens de door GroenLeven georganiseerde keukentafelgesprekken, inloopsessies en inspraak- en informatiebijeenkomsten worden alle ideeën, meningen en wensen t.a.v. de landschappelijk inpassing vanuit de gemeenschap opgehaald en waar mogelijk verwerkt in het plan. Ook kijkt GroenLeven naar multifunctioneel ruimtegebruik, bijvoorbeeld in samenwerking met een lokale schaapsherder, en naar lokale bedrijven die een rol kunnen spelen in de realisatie van de landschappelijke inpassing.

Enkele landschappelijk ingepaste zonneparken

Meer weten over onze inzet voor landschappelijke inpassing?

De landschappelijke inpassing van een zonnepark is een complex proces dat een balans zoekt tussen energieopwekking, ecologische waarde, en maatschappelijke en sociale acceptatie. Het vereist een intensieve samenwerking tussen ontwikkelaars, overheden, belanghebbenden, ecologen, landschapsarchitecten en de lokale gemeenschap om een duurzame en goede oplossing te vinden. Met deze aanpak probeert GroenLeven ervoor te zorgen dat duurzame energieoplossingen niet alleen bijdragen aan de energietransitie, maar ook aan de verbetering van de leefomgeving en de natuur. Lees meer over onze werkwijze op onze kennisbank.

Tjibbe Bosma