Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00

© 2024 groenleven.nl

Waterstof en zonnepark Oosterwolde
Energiesysteem van de toekomst

Groene waterstoffabriek SinneWetterstof Oosterwolde

Locatie Oosterwolde
Grootte >20.000 panelen
Status Afgerond

In maart 2022 opende GroenLeven en het netwerkbedrijf Alliander de eerste waterstoffabriek in Oosterwolde: SinneWetterstof. Een van de eerste waterstoffabrieken aangedreven door enkel zonne-energie. De pilot is een schoolvoorbeeld van het slim inzetten van elektrolysers om lokaal congestiemanagement toe te passen. Op die manier voorkomen we piekbelasting in het net en genereren we duurzame moleculen voor mobiliteit en industrie.

Projectgegevens

De waterstoffabriek produceert jaarlijks 100.000 kilo waterstof en wordt afgenomen door duurzame brandstofleveranciers. De kracht van (lokale) samenwerking vertaalt zich in Oosterwolde in een volledige duurzame keten. Bij SinneWetterstof wordt stroom lokaal opgewekt, omgezet naar groene waterstof om vervolgens tankstations in de regio te voorzien van schone energie. GroenLeven realiseerde een zonnepark van 50 megawatt dat staat voor maar liefst 88% van het elektriciteitsverbruik van Oosterwolde. Met 132.000 zonnepanelen kan het park 17.000 huishoudens voorzien van schone energie. De waterstofpilot in Oosterwolde vormt een belangrijke stap voor de toekomst, zowel voor de integratie van hernieuwbare energie, als voor het verduurzamen van de industrie, logistiek en mobiliteitssector.

SINNEWETTERSTOF: bouwen aan een groene economie

Bekijk de video om te zien hoe SinneWetterstof de eerste succesvolle stappen zet in de complete waardeketen van groene waterstof.

Netcongestie

Het SinneWetterstof project is geboren uit netcongestieproblematiek. Netcongestie is kortgezegd een situatie waarin het net te weinig transportcapaciteit heeft om aan de vraag te voldoen. Netwerkbeheerder Alliander heeft in dit geval GroenLeven benaderd vanwege te weinig ruimte op het net. De komende vijf jaar gaan GroenLeven en Alliander gezamenlijk onderzoeken hoe waterstof kan bijdragen aan het optimaliseren van het gebruik van het aanwezige groene elektriciteit en het ontlasten van het net.

In het onderzoek analyseert Alliander filevorming op het elektriciteitsnet en in welke mate waterstofuitbreiding kan voorkomen en besparen. Naast de waterstoffabriek staat dan ook een zonnepark van GroenLeven die de opgewekte groene stroom omzet tot 100% groene waterstof. De waterstof wordt vervolgens afgenomen door brandstofleveranciers. Naar verwachting kan jaarlijks 100.000 kilogram waterstof worden geproduceerd. Goed voor ongeveer 1 miljoen schone kilometer aan vrachtvervoer.

"Als netbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor het transporteren van verschillende energiestromen door een energienet dat enorm aan verandering onderhevig is. Het is daarbij onze maatschappelijke taak om het energienet voor iedereen betrouwbaar, veilig en toegankelijk te houden."
Daan Schut, CTO Alliander

Het optimaal benutten van het net wordt met de toename van hernieuwbare energie steeds belangrijker. Daarbij streeft Alliander ernaar de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. SinneWetterstof is een leerschool voor Alliander om te ontdekken in welke mate het net efficiënt kan worden benut.

Naast dat wordt gekeken hoe de waterstofinstallatie kan meebewegen ten opzichte van de continue veranderende opwek vanuit het zonnepark, onderzoekt GroenLeven op welke wijze groene waterstof kan worden ingezet als hernieuwbare energie die opgeslagen kan worden.

Toekomstscenario

De waterstofpilot in Oosterwolde vormt een belangrijke stap voor de toekomst, zowel voor de integratie van hernieuwbare energie, als voor het verduurzamen van de industrie, logistiek en mobiliteitssector. Dit pilotproject wordt in samenwerking met Alliander, Ecologisch werklandschap Ecomunitypark, de gemeente Ooststellingwerf en New Energy Coalition uitgevoerd. Het laat zien dat lokale overheden en marktpartijen een belangrijke rol kunnen spelen in het verbinden van netbeheerders, energieproducenten en het bedrijfsleven. En ondanks de inzichten en potentie omtrent groene waterstof, vergt het veel van elkaar. “Samenwerken is essentieel om de energietransitie te laten slagen”, aldus Peter Paul Weeda, CEO GroenLeven.

De waterstofeconomie bestaat namelijk nog niet. Randvoorwaarden rondom aanbod, transport, opslag of vraag van waterstof zijn nog niet opgesteld en op dit moment krijgen projecten nog onvoldoende rugsteun. Echter is samenwerking essentieel om de keten in gang te brengen. Hoe vinden we elkaar? De lange termijnverkenning en ontwikkelpaden schetsen een toekomstbeeld van ons energiesysteem. Uiteindelijk moeten nu eerst de juiste projecten de steun in de rug krijgen om gelijktijdig projecten te voltooien en echte stappen te maken in de transitie.

GroenLeven kijkt naar de infrastructuur van elektriciteit van netcongestie. Waar meer productie dan consumptie ontstaat kijkt GroenLeven naar opslagmogelijkheden. We voorzien een belangrijke rol te vervullen in het decentraal produceren van groene waterstof bij industrieën of locaties waar verdere elektrificatie geen mogelijkheid is. Zogenoemde hubs gaan bedrijven en industrieën die on-site waterstof gaan produceren voorzien van een bron aan extra inkomsten.