Zonnepark Oosterwolde
Met oog voor landschap en lokale gemeenschap

In Oosterwolde werkt GroenLeven aan de bouw van een zonnepark met een vermogen van circa 50 megawatt. Het zonnepark zal, wanneer gereed, 88% van het elektriciteitsverbruik van Oosterwolde groen opwekken.

Landschappelijke inpassing

Samen met provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Gemeente Oostellingwerf is er vorm gegeven aan de landschappelijke inpassing van het zonnepark, wat de grootste van Friesland zal worden. Zo worden houtsingels en waterpartijen versterkt en worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd waar amfibieën, libellen en moerasplanten goed bij gedijen. Daarnaast wordt de biodiversiteit gestimuleerd door de grond tussen de panelen in te zaaien met een mengsel van kruidenrijk grasland en inheemse bloemen.

Goed doen voor de lokale gemeenschap

GroenLeven realiseert het zonnepark samen met lokale en regionale partijen. Denk daarbij aan lokaal gehuurd materieel en de inzet van diverse lokale specialisten.

Er zal een omgevingsfonds worden opgericht waarmee omwonenden kunnen profiteren van de komst van het zonnepark. Het fonds kan worden gebruikt voor sociaal-maatschappelijke doeleinden in Oosterwolde.

Waterstofpilot

De komst van het zonnepark in Oosterwolde betekent een extra kijkje in de toekomst van duurzame energie. Op het zonnepark komt een pilotinstallatie die duurzaam geproduceerde elektriciteit gaat omzetten in groene waterstof. Door duurzaam opgewekte energie om te zetten in groene waterstof kan in de toekomst een oplossing worden geboden voor het ontsluiten van grootschalige zonnebronnen en -daken: een mogelijke oplossing voor de netcongestieproblematiek. De waterstof wordt lokaal opgeslagen en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het verduurzamen van mobiliteit. Dit pilotproject wordt in samenwerking met Alliander, Ecologisch werklandschap Ecomunitypark, de gemeente Ooststellingwerf, Holthausen Energy Points en New Energy Coalition uitgevoerd.

Overzicht gegevens

  • 132.000 zonnepanelen
  • 50 megawatt vermogen
  • Staat gelijk aan groene stroom voor 17.000 huishoudens
  • CO2-reductie door bron: ruim 25.000 ton per jaar

Bijzonderheden

  • Veel aandacht voor landschappelijke inpassing
  • Participatiemogelijkheden, zodat komst van park ten goede komt van de hele omgeving en gemeenschap
  • Waterstofpilot als potentiële oplossing voor de netcongestieproblematiek


Impressies zonnepark Oosterwolde