Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Veiligheid bij zonnepanelen installeren
De werkwijze van GroenLeven

Van plan naar groene energie

GroenLeven heeft in samenwerking met landeigenaren al vele zonneparken gerealiseerd. En met succes: deze zonneparken leveren bij elkaar nu stroom voor meer dan 300.000 huishoudens. Wij regelen daarbij alles: omgevingsmanagement, vergunningsaanvraag, SDE-subsidies, ontwerp, bouw, het onderhoud en de monitoring. Is uw locatie de volgende duurzame energiebron? En bent u benieuwd welke stappen we daarvoor doorlopen? We zetten het voor u op een rijtje.

Voorbereiding

Vrijblijvende locatiescan | Om erachter te komen of uw locatie geschikt is voor een zonnepark, voert GroenLeven eerst een geschiktheidsonderzoek uit. We bekijken onder andere de omvang van uw terrein, de planologische geschiktheid en aansluitmogelijkheden op het elektriciteitsnet.

Optieovereenkomst | GroenLeven start met het uitwerken van een conceptplan voor het zonnepark. Op basis hiervan werken we een optieovereenkomst uit die we met u doornemen. De optieovereenkomst is het startpunt van de procedure voor een omgevingsvergunning. In de optieovereenkomst staan alle relevante afspraken zoals de grondvergoeding en duur van het project. Ook maken we afspraken over het verhuren of verkopen van uw grond voor de realisatie van het zonnepark.

Meer weten over uw grond verhuren of verkopen?

Drijvend zonnepark Sellingen

Eén voor allen, allen voor één

De energietransitie waarmaken, dat kunnen we niet alleen. Dat doet GroenLeven samen met u, maar ook met de betrokkenen in de omgeving. GroenLeven neemt betrokkenen mee in het gehele proces bij de komst van een zonnepark. Met behulp van keukentafelgesprekken en inloop- en informatieavonden gaan we het gesprek aan met de omgeving over zaken als landschappelijke inpassing en verschillende participatiemogelijkheden. De bevindingen uit deze gesprekken nemen we mee in de verdere procedure. Naast omwonenden spelen lokale ondernemers ook een grote rol in de realisatie van een zonnepark. Waarom zouden we krachten uit andere regio’s halen, als er professionele handen in de eigen lokale omgeving zijn? Dit versterkt de lokale acceptatie van de komst van het zonnepark, geeft men vertrouwen in de plannen en versterkt uw relatie met de omgeving.

Vergunningverlening

Principeverzoek | We maken in overleg met u de eerste schetsen van het zonnepark. Daarna legt GroenLeven contact met het bevoegd gezag (vaak de gemeente of provincie) om planologische medewerking te krijgen. We streven naar een principemedewerking. Hierbij worden de gemaakte schetsen gedeeld met het bevoegd gezag.

Ruimtelijke onderbouwing | Met het onderzoek en de verzamelde reacties wordt het plan voor het zonnepark naar een hoger niveau getild. We houden in de ruimtelijke onderbouwing rekening met de lokale omstandigheden. Hierbij voeren we de nodige landschaps-, natuur- en archeologische analyses uit. De terugkoppeling van de omgeving wordt verwerkt, net als de verdere uitwerking van de landschapsarchitect en de toevoeging van het elektrotechnisch ontwerp. GroenLeven toetst de plannen aan de hand van de Omgevingswet.

Vergunningsaanvraag | Met dit plan voor het zonnepark gaat GroenLeven aan tafel bij de gemeente of provincie om hiervoor een wijziging van het bestemmingsplan en de vergunning aan te vragen. GroenLeven heeft ruime ervaring in dit proces, wat een doorlooptijd heeft van ongeveer 26 weken na indiening van alle stukken.

Aanvraag netaansluiting | GroenLeven doet de aanvraag voor de aansluiting van het zonnepark op het elektriciteitsnet. We leggen hierbij contact met de betrokken partijen.

Zonnepark op land met reiger

Natuurlijk samen

De komst van een zonnepark betekent een stap naar een duurzamere wereld. GroenLeven kijkt bij de realisatie van een zonnepark goed naar landschappelijke inpassing, om de natuurlijke waarden van de locatie zo goed mogelijk te ondersteunen. GroenLeven doet goed voor:

De natuurlijke omgeving

  • Samenwerken met een landschapsarchitect;
  • Biodiversiteit stimuleren met bijvoorbeeld insectenhotels en bloemrijke grassoorten;
  • Gebiedseigen planten behouden en terugbrengen.
Lokale participatie

De lokale bevolking en ondernemers

  • Samenwerken met lokale ondernemers;
  • Lokale economie stimuleren;
  • Omwonenden mee laten praten over de inpassing in de omgeving;
  • Omwonenden mee laten profiteren van het zonnepark.

Met participatiemogelijkheden, lokale samenwerking en de juiste landschappelijke inpassing, doet de komst van een zonnepark nog veel meer goed dan het enkel opwekken van schone, hernieuwbare energie. Dat noemen wij natuurlijk samenMeer weten over natuurlijk samen?

Subsidieaanvraag

Met de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Schone, hernieuwbare energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen én is goed voor de economie. GroenLeven is ervaren met deze subsidie en vraagt het aan wanneer de omgevingsvergunning is verleend.

Wat is SDE++ subsidie?

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) helpt bij de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen in Nederland. Sinds 2011 is de SDE+ hiervoor het belangrijkste instrument, dat subsidie geeft voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. In 2020 is dit verbreed naar de SDE++ waardoor ook CO₂- reducerende opties, anders dan hernieuwbare energie, in aanmerking komen voor een subsidie. Daarnaast blijft de subsidie voor zonne-energie dalen. Door deze ontwikkelingen is juist nu het moment om in te stappen. Meer weten over SDE++ subsidie?

Bouw

Projectmanager aanstellen | De vergunningen zijn verleend en de subsidie is toegekend. Nu begint de voorbereiding van de bouw van het zonnepark. We gaan samen om tafel om te bepalen wanneer het passeren van de akte, de civieltechnische voorbereiding en de realisatie zullen plaatsvinden. Om dit in goede banen te leiden wijzen we een persoonlijke projectmanager toe. Hij brengt in kaart wat de doorlooptijden zijn, welke onderaannemers er betrokken worden en welke materialen nodig zijn.

Civieltechnische voorbereiding | Om te kunnen starten met de bouw van het zonnepark worden er eerst een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Denk hierbij aan het geschikt maken van het terrein door bijvoorbeeld het aanleggen van onderhoudspaden en dempen van sloten. Ook wordt er een nulmeting gedaan op het terrein, zodat het terrein na de realisatie teruggebracht kan worden in originele staat.

Health and Safety–plan | Wij starten met het aanstellen van een veiligheidsmanager en het opstellen van een Health and Safety-plan. In dit plan wordt beschreven hoe de werkzaamheden voor het realiseren van een zonnepark veilig uitgevoerd worden. We stellen alle verantwoordelijke autoriteiten op de hoogte van de werkzaamheden. Daarnaast doen we een KLIC-melding voordat er gegraven wordt, zodat ondergrondse infrastructuur tijdens de bouw intact blijft.

Aftrap en start bouwperiode | We geven graag aandacht aan de start van de bouw van het zonnepark en organiseren waar mogelijk een aftrap moment. De bouwperiode neemt een aantal maanden in beslag; deze doorlooptijd is aanzienlijk korter dan het voorbereidingstraject. De projectleider houdt u gedurende het proces op de hoogte over het verloop van de bouw.

Aansluiting en opening | Wanneer de bouw van het zonnepark is afgerond, zorgt GroenLeven voor de aansluiting op het netwerk: het zonnepark is operationeel. Omdat dit een belangrijke mijlpaal is, organiseren we hiervoor vaak een openingsmoment waar we de omgeving zoveel mogelijk bij betrekken.

Onderhoud, monitoring en beheer

GroenLeven blijft ook na de realisatie van het zonnepark betrokken. Met onze partners zorgen wij voor het onderhoud en de monitoring van het zonnepark en het omliggende terrein.

Ontruiming en oplevering

De periode die is vastgesteld in het contract is verlopen. Dit betekent dat het zonnepark wordt afgebroken en verwijderd. Het terrein wordt in oorspronkelijke staat teruggebracht conform de nulmeting. We zorgen dat de middelen beschikbaar zijn om de ontruiming te kunnen bekostigen.

Werken met GroenLeven

Jan Reinier de Jong

“Ik zou zeker weer een zonnepark willen ontwikkelen met zo’n betrouwbare partner als GroenLeven.”
Jan Reinier de Jong, Akkerbouwer
Jan Reinier de Jong

Onno de Jong

‘‘De samenwerking is perfect gegaan. Ik had mij geen betere partner kunnen voorstellen.”
Onno de Jong, Airportmanager Groningen Airport Eelde
Vliegtuig bij Groningen Airport Eelde

Meer weten over een zonnepark op uw grond?

Projectmanager GroenLeven