Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00
Zonnepark op land
Zonnepark

Teersche Sluispolder

Een nieuwe zonnebron in het Energielandschap A73 nabij Heumen; GroenLeven en Enovos plannen hier de realisatie van het allereerste Maldense zonnepark met zo’n 42.000 zonnepanelen, waarmee groene stroom opgewekt zal worden voor zo’n 9.500 huishoudens. Met de komst van het zonnepark zal de helft van de zonne-energieplannen van dit energielandschap tot 2030 ingevuld kunnen worden.

Impuls voor de lokale omgeving en het landschap

GroenLeven vindt het belangrijk dat de komst van een zonnepark ten goede komt van de lokale omgeving. Zo wordt er samen met de Energiecoöperatie Heumen onderzocht hoe de mensen uit de regio financieel betrokken kunnen worden bij de komst van het zonnepark en van haar komst kunnen profiteren. GroenLeven streeft ernaar dat het zonnepark na afronding 100% in lokaal eigendom komt van de energiecoöperatie.

Zonnepark Hoogengraven

Ook landschappelijke inpassing speelt een grote rol. Samen met een lokale landschapsbeheerder en een ervaren ecoloog is gekeken hoe het zonnepark in het landschap geïmplementeerd kan worden zodat het de juiste, positieve invloed zal hebben op de aanwezige natuurwaarden. Het zonnepark zal volgens de plannen zo’n 18,5 hectare in beslag gaan nemen, waarnaast maar liefst 16,6 hectare zal worden ingericht voor natuurcompensatie ten behoeve van de das. Ook worden diverse recreatieve voorzieningen voor de lokale omgeving gerealiseerd, waaronder een ommetje voor omwonenden en een recreatieve rust- en educatieplaats voor o.a. fietsers en wandelaars, voorzien van laadplekken voor fietsen, een bankje, klimrek en informatieborden.

Theo Hopman, lokale agrariër en eigenaar van de locatie, heeft een landwinkel op de locatie. Hopman: “Kaasboerderij De Diervoort bedient al ruim 20 jaar veel trouwe klanten, met onze zelfgemaakte kaas- en zuivelproducten. Ook werken we al vele jaren aan het duurzaam opwekken van stroom via zonnepanelen, op diverse daken van onze bedrijfsgebouwen. Sinds een half jaar wekken we ook groene stroom op uit koeienmest. Nu ligt er een vraag voor opwekken van groene stroom op weilanden, gelegen in het energielandschap van de gemeente Heumen. We willen dit zo mooi mogelijk landschappelijk inpassen en agrarisch dubbelgebruik toepassen. Dit gaan we doen door het inzaaien van bloemrijk grasland en het laten grazen van jonge kalveren en schapen.”

Ondersteuning voor de das

Als de plannen voor het zonnepark afgerond zijn, zal het zonnepark worden gerealiseerd in een gebied waar veel dassen actief zijn; de locatie is een foerageergebied voor de das. De aanwezigheid van zonnepanelen in zo’n gebied kan extra rust bieden aan de diersoorten die hier voedsel en water zoeken, zo blijkt uit een observatie van Zonnepark Oosterwolde door ecoloog Erwin Maanen.

Dubbelfunctie

Door ondersteunende maatregelen te nemen voor de aanwezige biodiversiteit en ecologie zal het ingerichte terrein niet alleen hernieuwbare energie opwekken, maar ook van waarde zijn voor de aanwezige fauna in het gebied. Voorbeelden zijn het inzaaien met inheems kruidenrijk grasmengsel, het aanbrengen van (beshoudend) haagstruweel en het verflauwen van oeverranden. Naast deze ondersteunende maatregelen zal er tevens worden gekozen voor natuurlijk maaibeheer middels schapenbegrazing, wat niet alleen essentieel is voor de voedselvoorziening van de das, maar tevens een slimme agrarische dubbelfunctie creëert.

Bijzonderheden

  • Nauwe samenwerking met lokale gemeenschap en ondernemers
  • Extra ruimte voor natuurcompensatie
  • Ondersteunende maatregelen voor de das
  • Streven naar 100% lokaal eigendom
  • Recreatieve en educatieve voorzieningen voor de omgeving