Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Buitendijks Plan vogelvlucht
Zonne-atollen geven ruimte aan natuur, waterkwaliteit, duurzame energie, (water-) recreatie en kustontwikkeling

Buitendijks Plan

Buitendijks Plan vogelvlucht

Buitendijks Plan is ontstaan naar aanleiding van het burgerinitiatief gestart door Kor Buitendijk voor het RES-plan ’Duurzaam leefbaar’. Dit plan werd gesteund door de bewonersorganisaties van Schagen/Zijpe, Koggenland, Medemblik, Kolhorn e.o. en Wieringermeer. Bewoners wilden wel een bijdrage leveren aan de energietransitie, maar niet met nog meer grote windturbines die in en rondom het IJsselmeer al in enkele honderden aantallen staan. Het plan is vervolgens opgenomen in de regionale energiestrategie (RES).

Buitendijks Plan multifunctioneel ruimtegebruik

Integrale aanpak en multifunctioneel ruimtegebruik

Buitendijks Plan is een integraal ontwerp van maatregelen om de natuur te versterken, klimaatverandering tegen te gaan (door duurzame energieopwekking) en de kustregio zowel recreatief als economisch te verbeteren. Het plan combineert grootschalige natuurontwikkeling, recreatie en een significante hoeveelheid opwek van duurzame energie in het IJsselmeer. Het projectgebied ligt langs de Wieringermeerdijk, op afstand van de historische stad Medemblik en Den Oever. Het Buitendijks Plan gaat uit van multifunctioneel ruimtegebruik.

Buitendijks Plan 3.0

In het Buitendijks Plan is een manier gevonden om diverse, schijnbaar tegenstrijdige functies en ambities die de overheid heeft gesteld, op te lossen. Het gaat om:

  1. Opwek van 2 TWh aan duurzame energie met zonnepanelen is een substantiële bijdrage aan de landelijke RES-opgave en voorziet twee derde van alle huishoudens in Noord-Holland van duurzame elektriciteit.
  2. Het voorziet in ruim 2000 ha. aan ondieptes en luwe zones waardoor de biodiversiteit en voedselmogelijkheden voor vissen en vogels enorm verbeterd. Het is een deel van het project ‘Poort naar de Waddenzee’ en daarmee een forse impuls voor het behalen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen. Dit is een belangrijke stap in het verbeteren van de waterkwaliteit van het IJsselmeer.
  3. Het respecteert de functie van nationale regenton van het IJsselmeer. De zoetwatervoorraad blijft in stand en neemt enorm toe bij eventuele toekomstige peilverhogingen.
  4. De oefen- en schietmogelijkheden van Defensie, die nu te krap in het nu juridisch vergunde jasje is bemeten, kan enorm worden vergroot zodat Defensie meer ruimte krijgt.
  5. De water- en landrecreatie wordt versterkt door nieuwe fiets-, vaarroutes en ankerplaatsen.
  6. Het overbelaste netwerk wordt ontzien door het aanleggen van een ondergrondse kabel op het bestaande landelijke elektriciteitsnet. Dit wordt met een primaire aansluiting gedaan bij de Maximacentrale in Flevoland en een secundaire aansluiting bij ECW in Middenmeer. Er is weliswaar een voornemen om het hoogspanningsnet in Noord-Holland uit te breiden. De vergunningprocedure is daarvoor echter nog niet gestart. De uitbreiding van het netwerk is pas voorzien na 2034 of later.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten over het Buitendijks Plan? We hebben de meest gestelde vragen op een rij gezet. Lees ze door te klikken op de button.

Het Buitendijks Plan is een ambitieus project met grote impact. Niet alleen levert het plan met 2TW aan zonne-energie een flinke bijdrage aan de energietransitie, het verbetert ook de natuur in en om het IJsselmeer én zorgt voor verrijking van recreatie in de kustregio van Medemblik. Op donderdag 30 mei 2024 spraken verschillende betrokkenen bij het Buitendijks Plan in bij de commissievergadering Leefomgeving van de Provinciale Staten Noord-Holland om het plan te duiden.
Logo Buitendijks Plan

Het Meerlicht consortium

Voor het Buitendijks Plan zijn GroenLeven en Van Oord samen de ontwikkelende en bouwende partijen. Zij werken samen onder de naam ‘Meerlicht’. Engie is hierbij de exclusieve partner voor de aansluiting. Dit consortium heeft het Rijk aangeboden om het gehele project op hun kosten te realiseren en te exploiteren binnen de door het Rijk geformuleerde uitgangspunten.

Buitendijks Plan met boot

Alle kennis gemobiliseerd

Met onze samenwerkingspartners en adviseurs hebben we gedurende de afgelopen twee jaar de benodigde expertise en capaciteit verzameld. Partners die betrokken zijn bij de totstandkoming van Buitendijks Plan zijn: H+N+S, Deltares, Waardenburg Ecology, TNO, EY, Stibbe, Witteveen+Bos en Pondera. Hiermee hebben wij een samenwerkingsverband gevormd dat uniek is in de wereld.

Aanmelding projectprocedure rijksenergieprojecten

Meerlicht heeft samen met partners het eerder opgestelde Buitendijks Plan 1.0 ‘Duurzaam Leefbaar’ ontleed en de bouwstenen één voor één op een uitvoerbaar detailniveau uitgewerkt. Daarna heeft Meerlicht samen met haar partners een verbeterd Buitendijks Plan 2.0 uitgewerkt waarin aandachtspunten van belangenorganisaties zijn verwerkt. Dit nieuwe plan is op 10 februari 2023 aangemeld via de rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten. Tegenwoordig heet dit ‘aanmelding projectprocedure rijksenergieprojecten’. Onze eerdere aanmelding hebben we op 18 april 2024 aangevuld met het aangepaste Buitendijks Plan 3.0.
Naar aanleiding van het participatieproces en de resultaten van de door de overheid uitgevoerde verkenning is het plan aangepast. Daarbij zijn belangrijke bezwaren ondervangen. Het resultaat hiervan is het Buitendijks Plan 3.0 dat u op deze website als whitepaper kan lezen.

“In een door het Rijksvastgoedbedrijf georganiseerde openbare marktverkenning is Meerlicht de enige marktpartij die een concreet integraal plan heeft ingediend dat kan voldoen aan de gestelde beleids- en juridische uitgangspunten van het Rijk, financieel haalbaar is, bijdraagt aan de RES doelen en een aansluiting op het elektriciteitsnet aanbiedt.”

Planning

Als nu groen licht wordt gegeven voor het Buitendijks Plan kan de aanleg van het eerste atol in 2027 starten. Na een monitorfase kan het gehele project voor 2035 zijn uitgevoerd.

Buitendijks Plan recreatie eiland

Samenwerken voor succes

Juist omdat dit plan voortkomt uit een burgerinitiatief en vervolgens is uitgewerkt door marktpartijen past het niet automatisch in de standaardprocedures voor energieprojecten. We zullen dus op een nieuwe manier moeten samenwerken. Het vraagt om een samenwerking tussen bewoners, marktpartijen en de overheid. De samenwerking met en tussen de verschillende overheden is cruciaal. Het gaat nu om het daadwerkelijk maken van projecten en doen van investeringen door burgers en bedrijven. Uitvoeren, Uitvoeren, Uitvoeren dus.

Whitepaper Buitendijks Plan 3.0

In de whitepaper van Buitendijks Plan 3.0 vindt u alle informatie over dit unieke project. De whitepaper bevat alle informatie over het plan, de doelstellingen, het maatschappelijk speelveld en belangen, de ontwerpuitgangspunten, het verbeteren van de ecologie, de duurzame energieopwekking, de recreatiemogelijkheden en economische impuls, de participatiemogelijkheden en de planning, monitoring en exploitatie.

Bekijk hier de whitepaper van Buitendijks Plan 3.0.

Meer weten?

Laat uw gegevens achter onder vermelding van 'Buitendijks Plan'

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke andere vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Meerlicht B.V.

© april 2024, Meerlicht B.V.