Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

SinneWetterstof zonsondergang

Onze inzet voor innovatie

Bij GroenLeven zetten we innovatie centraal. Innovatie is van groot belang bij het realiseren van de energietransitie.

De energietransitie, de verschuiving van een energiesysteem gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een duurzaam en hernieuwbaar energiesysteem, is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Deze transitie is cruciaal om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de negatieve impact van klimaatverandering te verminderen. Innovatie speelt hierbij een essentiële rol. Zonder baanbrekende technologieën en nieuwe benaderingen zou de overgang naar een duurzaam energiesysteem onmogelijk zijn. Om de energietransitie te laten slagen zijn technologische innovaties, beleidsinnovaties en maatschappelijke veranderingen noodzakelijk.

Bij GroenLeven staat innovatie centraal. Niet voor niets heeft GroenLeven een team dat zich speciaal richt op innovatie en het ontwikkelen van nieuwe concepten. Door innovatie centraal stellen realiseerde GroenLeven als eerste in Europa drijvende zonneparken, innovatieve zonnepanelen boven fruit en een groene waterstoffabriek. Deze technologische innovaties gaan de hele wereld over.

Onze inzet voor innovatie

Innovatie van cruciaal belang in de energietransitie

Technologische innovatie

Innovatie in duurzame technieken als zonne- en windenergie, batterijopslag en waterstof

Beleidsinnovatie

Innovatie in beleid om de energietransitie te faciliteren en te versnellen

Maatschappelijke innovatie

Innovatie om gedrag, bewustzijn en draagvlak te creëren voor de energietransitie

Onze expert in innovatie

Bij GroenLeven is innovatie meer dan een prioriteit. Joep Sparidaens, Manager New Business & Improvement Projects bij GroenLeven, focust zich samen met zijn team elke dag op nieuwe technieken, technologieën, businessmodellen en innovaties die bijdragen aan het duurzame energiesysteem van nu en in de toekomst. Van onderzoek tot experiment. Van idee tot realisatie. Elke dag is het team bezig met energieoplossingen die bijdragen aan een betere planeet.

Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas

Technologische innovatie

Een van de meest zichtbare vormen van innovatie in de energietransitie is de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie en vormen als waterstof en batterijopslag. Deze technologieën hebben enorme sprongen voorwaarts gemaakt. Ook de toepassingsvormen in multifunctionele vorm, zoals GroenLeven realiseert drijvend op water, als carport en boven fruit, die GroenLeven blijft optimaliseren. Omdat zonne- en windenergie weersafhankelijk en er sprake is van netcongestie, ontwikkelt Groenleven ook grootschalige batterijsystemen, weer een nieuwe innovatie. Tevens zal groene waterstof een belangrijke rol spelen in de energietransitie van de industrie. De groene waterstofeconomie staat nog in de kinderschoenen, maar GroenLeven realiseerde als één van de eerste al een groene waterstoffabriek.

Efficiëntieverbeteringen

Naast deze nieuwe duurzame energiebronnen die GroenLeven realiseert, is het noodzakelijk om ons energieverbruik terug te dringen. Innovatie in energie-efficiëntie is cruciaal. Het verbeteren van de efficiëntie van energiegebruik in industrie, transport en gebouwen kan de totale vraag naar energie verminderen en de druk op hernieuwbare energiebronnen verlichten. Innovaties in bouwmaterialen en -technieken, innovaties in processen, machines en technologieën zoals warmtepompen, innovaties in energiebeheerder en innovaties op het gebied van elektrisch voertuigen kunnen het energieverbruik omlaag brengen en daarmee energie- en elektriciteitenkosten verlagen en de CO2-voetafdruk verminderen.

"Bij GroenLeven geloven we dat alleen een geïntegreerde aanpak ten aanzien van technologische, maatschappelijke en beleidsinnovaties de energietransitie succesvol kan maken."
Joep Sparidaens, Manager New Business & Improvement Projects
Groene waterstof evenement GroenLeven

Beleidsinnovaties

Naast technologische innovatie is beleidsinnovatie essentieel om de energietransitie te versnellen. Effectieve beleidsmaatregelen kunnen investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie stimuleren en versnellen, markten en mogelijkheden creëren en de acceptatie van nieuwe technologieën bevorderen.

Omdat technologische ontwikkelen snel gaan, zien we vaak dat beleid om deze technologische ontwikkelen te ondersteunen en te stimuleren achter blijft. Zo is het van groot belang om ruimtelijke vergunningsprocedures in te korten, om de versterking van het elektriciteitsnet te faciliteren en de groei van duurzame energie te versnellen. Andere beleidsinnovaties die ingezet worden en kunnen worden om de energietransitie prioriteit te geven zijn prijsmechanismen, heffingen, emissiehandel, subsidies en stimuleringsmaatregelen en normeringen. GroenLeven denkt elke dag mee met landelijke, regionale en lokale beleidsmakers over de juiste stappen voorwaarts, onder andere als lid van Holland Solar.

Maatschappelijke innovatie

Naast technologische en beleidsinnovatie is maatschappelijke innovatie een cruciale pijler voor de energietransitie. Dit omvat veranderingen in gedrag, bewustzijn en de manier waarop gemeenschappen en bedrijven omgaan met energie.

Educatie

Een grote uitdaging voor de energietransitie is de inzet van gekwalificeerd personeel. Het opleiden van een nieuwe generatie wetenschappers, ingenieurs en technici in duurzame energietechnologieën is essentieel om een gekwalificeerde arbeidsmarkt te verzekeren die in staat is de energietransitie te realiseren. GroenLeven is jarenlang sponsor geweest van het Nederlands Kampioenschap Zonnebootrace waar verschillende klassen en leeftijden met innovatieve zonneboten strijden om de titel.  Hiermee hebben we de jeugd, die echt de vaart wil brengen in de energietransitie en interesse heeft in duurzame energie en techniek, willen enthousiasmeren en stimuleren om zich blijven te ontwikkelen in de techniek en om bij te dragen aan de belangrijke energietransitie.

Kinderen participatie veiligheid

Bewustzijn

De energietransitie zorgt voor een betaalbare, betrouwbare, onafhankelijke en duurzame energievoorziening. Campagnes en educatieve programma’s kunnen consumenten informeren over deze voordelen, wat kan leiden tot een grotere acceptatie van energie-efficiënte producten en hernieuwbare energiebronnen.

Participatie

Duurzame gemeenschapsprojecten en participatie kunnen de betrokkenheid van burgers bij de energietransitie vergroten. GroenLeven betrekt de lokale omgeving van het begin bij de planning en besluitvorming over duurzame energieprojecten. Dat is logisch en van cruciaal belang voor draagvlak en acceptatie. Lokaal eigendom kan daar ook een belangrijke rol in spelen. Door gezamenlijk in hernieuwbare energieprojecten te investeren wordt de toegang tot duurzame energie niet alleen vergemakkelijkt, maar versterkt het ook de gemeenschap door de gezamenlijke inspanningen. Zo zijn diverse projecten van GroenLeven nu voor 100% in lokaal eigendom. Denk hierbij aan het drijvende zonnepark op de Bomhofsplas of de drijvende zonneparken in Oudehaske.

Onze innovatieve projecten

Innovatie cruciaal

Bij GroenLeven begrijpen we dat de energietransitie een complexe en veelzijdige uitdaging is die aanzienlijke inspanningen vereist op verschillende fronten. Innovatie staat centraal in ons streven om deze transitie te realiseren, door technologische vooruitgang, beleidsinnovaties en maatschappelijke veranderingen te bevorderen. Onze focus ligt op technologische innovaties binnen hernieuwbare energie, energieopslag en efficiëntieverbeteringen, die fundamenteel zijn voor een duurzame energievoorziening. Daarnaast ondersteunen en denken we mee in beleidsinnovaties die de energietransitie écht verder helpen.

Maatschappelijke innovatie is voor ons essentieel. Door middel van bewustwording, educatie en gemeenschapsprojecten en lokaal eigendom werken we aan het creëren van draagvlak en het bevorderen van gedragsveranderingen.

Bij GroenLeven geloven we dat alleen een geïntegreerde aanpak die al deze aspecten omvat, de energietransitie succesvol kan maken. Samen kunnen we een duurzame toekomst veiligstellen.

Meer weten over onze inzet voor innovatie?

Bekijk onze rapporten, onderzoeken en publicaties over innovatie ontdek onze innovatieve projecten en leer hoe we blijven innoveren om een groenere toekomst te creëren. Onze groene waterstoffabriek SinneWetterstof, onze grootschalige batterijopslag bij het grootste drijvende zonnepark van Europa of onze zonne-innovatie boven zachtfruit zijn inspirerende voorbeelden van hoe innovatie duurzame energieontwikkeling vooruitbrengt en daarmee de energietransitie versneld.

Batterij Sellingen BESS