Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Agri-PV Babberich
Kleine lettertjes

Privacyverklaring GroenLeven

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 november 2020.

GroenLeven B.V. hecht zeer veel waarde aan de beveiliging van persoonlijke gegevens. In deze verklaring proberen we zo duidelijk mogen te verwoorden waarvoor wij gegevens  verzamelen. We leggen ook uit wat je kunt doen indien je een bezwaar wilt maken tegen het verzamelen en opslaan van uw gegevens.

GroenLeven B.V. is een besloten vennootschap die statutair gevestigd is in Leeuwarden, kantoorhoudende Lange Marktstraat 5-7 te 8911 AD Leeuwarden en ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54505801.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het in contact treden met u en het aangaan van overeenkomsten hebben wij gegevens van u nodig. Veel van de benodigde gegevens zijn te verkrijgen middels openbare registers. Echter zullen wij ook een aantal gegevens en documenten bij u persoonlijk op moeten vragen, aangezien deze niet in openbare registers te raadplegen zijn. Onderstaande persoonsgegevens verwerken wij:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer
 • Kopie identiteitsbewijs (voor legalisatie handtekening en bijlage UBO-verklaring)
 • Kopie huwelijkse voorwaarden (bijlage opstalakte, tekenbevoegde betreft een privépersoon)
 • Kopie overeenkomst/contract van de maatschap/VOF/CV (bijlage opstalakte)
 • Kopie van de statuten vennootschap (bijlage opstalakte)

Middels bovenstaande gegevens kunnen wij contact met u onderhouden, maar ook overeenkomsten opstellen. Daarnaast zijn deze gegevens van belang voor het kunnen afhandelen van betalingen. Indien u de gevraagde gegevens niet wenst te verstreken, zal dit betekenen dat wij geen overeenkomsten op kunnen stellen en dat wij daardoor ook geen overeenkomst met u aan kunnen gaan. Daarnaast kan het ook tot gevolg hebben dat wij niet over kunnen gaan tot het doen van een betaling.

Al uw gegevens zullen wij met de grootst mogelijke zorg verwerken en bewaren. Bij het opvragen van persoonlijke gegevens zullen wij te allen tijde aangeven waar wij deze gegevens voor nodig hebben. Alleen medewerkers voor wie het van belang is om over deze gegevens te beschikken, omdat zij anders hun werk niet uit kunnen voeren, hebben toegang tot deze gegevens.

2. Verstrekking aan derden

Door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons enkel aangewend voor de correspondentie met u en daarmee uitsluitend voor het doel waarvoor u die gegevens aan ons verstrekt heeft. Ten behoeve van het uitvoeren van betalingen verstrekken wij uw gegevens aan banken en instanties betrokken bij de uitvoering van betalingsverkeer. In geen geval zullen wij in andere situaties dan hierboven beschreven uw gegevens doorspelen aan een derde partij, zonder dat daarvoor uw expliciete toestemming verkregen is.

Wij maken gebruik van systemen om gegevens op te slaan dan wel te verwerken. Echter hebben deze partijen geen toegang tot uw gegevens. Middels een verwerkersovereenkomst zorgen wij dat zij met eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid werken als dat wij doen. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten waardoor GroenLeven B.V. verantwoordelijk blijft voor de verwerking.

3. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op onze website of middels de contactgegevens vermeld in deze verklaring.

4. De bewaartermijnen die wij hanteren

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

5. Intrekken van toestemming en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u vanuit de wet recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit kunt u kenbaar maken middels de contactgegevens welke zijn vermeld in deze verklaring.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u bij uw aanvraag een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en zal ook van uw bezoek gegevens bewaren indien u, via uw browser, toestemming verleend heeft voor het gebruik van cookies. Een cookie is een willekeurig gegeneerde data-eenheid die gegevens over uw specifieke bezoek aan onze website opslaat op uw eigen apparaat. Zo herkennen wij u bij een volgend bezoek. Lees voor meer informatie over Cookies onze cookie policy.

7. Wijzigen van deze privacyverklaring

GroenLeven B.V. behoudt zich het recht om deze privacyverklaring op ieder moment aan te passen, zonder dit aan te kondigen. Daarom raden wij u aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren op veranderingen. Indien de privacyverklaring is aangepast en u deze website blijft gebruiken, dan accepteert u de gewijzigde verklaring. GroenLeven B.V. zal gepaste maatregelen nemen om u te informeren indien er wijzigingen plaatsvinden die invloed hebben op de informatie die u heeft verstrekt aan ons. Deze wijzigingen zullen worden opgenomen in deze privacyverklaring.

8. Contactgegevens

Indien u vragen, dan wel opmerkingen heeft aangaande deze privacyverklaring of anderszins, dan kunt u ons altijd bereiken via het contactformulier op onze website of middels onderstaande contactgegevens:

Telefoon: 058 – 799 0000

Mail: info@groenleven.nl