Ga naar homepage

© 2024 groenleven.nl

Buitendijks Plan: Een nieuwe wereld van natuur, zon en recreatie

Zonne-atollen in IJsselmeer zorgen voor win-winsituatie

Geplaatst op 08 mei 2024

Zonne-atollen langs de Wieringermeerdijk, op afstand van Medemblik en Den Oever, die de natuur versterken, klimaatverandering tegengaan door duurzame energieopwekking én de kustregio zowel recreatief als economisch verbeteren. Het klinkt bijna als een utopie, maar deze eilanden in het IJsselmeer kunnen werkelijkheid worden. De verkenning – waar het burgerinitiatief Buitendijks Plan 3.0 in meegenomen is – nadert het eindpunt. Voor de zomer wordt door het Rijk bepaald of het initiatief verder uitgewerkt mag worden.

Bewonersinitiatief

Buitendijks Plan is ontstaan naar aanleiding van het burgerinitiatief gestart door Kor Buitendijk voor het RES-plan ’Duurzaam leefbaar’ en verder ontwikkeld door het consortium Meerlicht B.V., dat bestaat uit GroenLeven en Van Oord. Dit plan wordt gesteund door de bewonersorganisaties van Schagen/Zijpe, Koggenland, Medemblik, Kolhorn e.o. en Wieringermeer. Het plan is vervolgens opgenomen in de regionale energiestrategie (RES).

Multifunctioneel ruimtegebruik

Het Buitendijks Plan gaat uit van multifunctioneel ruimtegebruik. Projectmanager Michiel Roohé van Meerlicht: “Het voorziet in ruim 2.000 hectare aan ondieptes en luwe zones waardoor de biodiversiteit en voedselmogelijkheden voor vissen en vogels enorm verbetert. Het stimuleren van plantengroei binnen ondiepe atollen vormt een forse impuls voor het behalen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen. Dit is een belangrijke stap in het verbeteren van de waterkwaliteit van het IJsselmeer.”

Schone energie-opwek

De opwek van 2 THw aan duurzame energie met zonnepanelen levert volgens Roohé in de toekomst een substantiële bijdrage aan de landelijke RES-opgave Deze hoeveelheid komt overeen met het energieverbruik van tweederde van alle huishoudens in Noord-Holland. “Het respecteert daarbij de functie van de nationale regenton en opvang van hoog rivierwater van het IJsselmeer. De zoetwatervoorraad blijft in stand en zal vooral toenemen bij eventuele toekomstige peilaanpassingen. Ook kunnen we zo het zoute water weggeleiden van de hevels van de Wieringermeerdijk en Andijk.”

Voordelen

Een ander voordeel is er voor Defensie. Hun oefen- en schietmogelijkheid, dat niet meer goed past in het nu juridisch vergunde jasje, kan bij een verschuiving beter aansluiten bij het grotere bereik van het moderne materieel. Daarnaast wordt de water- en landrecreatie versterkt door nieuwe fiets-, vaarroutes en ankerplaatsen, waar de havenmeesters en recreatieondernemers weer blij mee zijn, legt projectmanager Michiel Mosterman van Meerlicht uit. “Het overbelaste energie-netwerk wordt tenslotte ontzien door het aanleggen van een ondergrondse kabels op het bestaande landelijke elektriciteitsnet. Dit wordt met een primaire aansluiting gedaan bij de Maximacentrale in Flevoland en een secundaire aansluiting bij ECW in Middenmeer. Er is weliswaar een voornemen om het hoogspanningsnet in Noord-Holland uit te breiden. De vergunningprocedure is daarvoor echter nog niet gestart. De uitbreiding van het netwerk is pas voorzien na 2034.”

Marktverkenning

In een door het Rijksvastgoedbedrijf georganiseerde openbare marktverkenning is het consortium Meerlicht de enige marktpartij die een concreet integraal plan heeft ingediend dat voldoet aan de gestelde beleids- en juridische uitgangspunten van het Rijk, financieel haalbaar is, bijdraagt aan de RES doelen en een aansluiting op het elektriciteitsnet biedt. De ministeries van EZK, I&W en LNV bepalen in juni samen met de provincie Noord-Holland en de betrokken gemeenten of gefaseerd gestart kan worden met de ontwikkeling van het plan.

Politiek aan zet

Michiel Mosterman: “Het Buitendijks Plan levert een grote bijdrage aan de opwekking van duurzame energie en vergroot daarbij ook de water- en natuurkwaliteit. Bovendien geeft het kansen aan de recreatie en economie van het gebied. Dit alles met het besef dat het IJsselmeer een Natura 2000 gebied is. Zonne-atollen in IJsselmeer zorgen dus voor een win-winsituatie. Het is nu aan de politiek om een volgende stap te zetten. Wij hopen dat Buitendijks Plan een eerste fase in kan en zien met vertrouwen de toekomst tegemoet.”

 

Meer weten over het Buitendijks Plan?

Buitendijks Plan is een integraal ontwerp van maatregelen om de natuur te versterken, klimaatverandering tegen te gaan (door duurzame energieopwekking) en de kustregio zowel recreatief als economisch te verbeteren. Het plan combineert grootschalige natuurontwikkeling, recreatie en een significante hoeveelheid opwek van duurzame energie in het IJsselmeer.

Meer nieuws